Биорезонанс

Причините за хроничните болести често са скрити. За да бъде терапията им успешна и ефектът траен, трябва да бъдат открити и отстранени техните първопричини. Днес ние живеем доста удобно. Ежедневието ни е улеснено от многобройни технически уреди, бързи транспортни средства, огромен брой химични вещества и всякакви полуфабрикати. Наслаждавайки им се, ние не забелязваме, че все повече хора заплащат висока цена за тези удобства. Днес върху хората упражняват въздействие многобройни стресове: химически добавки към храната и питейната ни вода, токсини в околната среда, радиация, безброй химикали, лекарства, прилагани в животновъдството и т.н. За много пациенти тези стресове са “последната капка”. Това води до болнавост, хронична умора и дори сериозни физически оплаквания.

Конвенционалната медицина може да постигне много в областта на хирургията и острите нарушения, но лечението на хроничните нарушения обикновено е по-трудно и много пациенти го намират за незадоволително. Тогава идва на помощ терапията с биорезонанс апарати. Загрижеността на хората по отношение на здравето им е нараснала значително през последните години. Никога досега не са се давали толкова много средства за здраве и укрепване на физическото състояние. Много пациенти се страхуват от страничните ефекти на синтетичните химически лекарствени препарати и от хирургични интервенции и търсят полезни алтернативи. Това твърдение няма за цел да прикрие факта, че лекарствата и операциите са точно това, от което се нуждаят много пациенти и често са необходими и животоспасяващи. Но все повече хронично болни пациенти се интересуват от последиците от продължителната лекарствена терапия и от това дали няма други начини за лекуване на тяхното състояние.

Чрез биорезонанс апарат терапевтът установява индивидуалните причини за състоянието на пациента. Интересно е, че обикновено в основата на хроничните нарушения има по няколко стреса. Поради това при пациенти с едни и същи симптоми често се установяват напълно различни причини. Биофизичното ниво предлага възможност за тестване на тези индивидуални стресове, нещо, което почти е невъзможно на биохимично ниво – лабораторните параметри.

Трябва да се подчертае, че тялото има значителни самооздравителни сили. То притежава феноменална регулаторна система, с чиято помощ е възможно непрекъснатото коригиране дори на съществени въздействия върху него. Ако обаче върху тялото действат твърде дълго, много или тежки стресове, това може да доведе до блокиране на способностите му за регулиране и самооздравяване.

Съвременната медицина е наясно, че тялото е в състояние да функционира и регулира работата си благодарение на комуникацията между клетките. Те обменят информация на определени честоти. В здравите тела този информационен обмен се извършва безпрепятствено и в резултат всяка клетка и всяка част на организма са в състояние да вършат работата си. Ако обаче върху организма въздействат нежелани субстанции, като токсини, вируси, бактерии и т.н. или вредна радиация, това може да затрудни комуникацията между клетките. Ако бъде нарушен обменът на информация между клетките, това естествено затруднява работата им и може да се прояви твърде бързо под формата на неясно влошаване на здравето, нарушена работоспособност, хронична умора и по-късно – дори с органични промени и съответстващите им симптоми. Те често се появяват на място, където вече е имало дефицит и който нерядко е наследствен. При BICOM терапията честотните характеристики се извличат от тялото на пациента или от вредните субстанции посредством входящ електрод и се вкарват в BICOM устройството чрез кабел. Тези честотни характеристики се моделират в зависимост от симптомите на пациента и избраната терапевтична програма така, че да се превърнат в терапевтични честоти, които след това се прилагат на пациента посредством изходящ електрод.

Изследванията на Бър още през тридесетте години на 20 век, в Йейлския университет, показаха, че здравите органи и органни системи излъчват електромагнитни вълни с типична честотна характеристика. Проф. П. А. Анинос от Тракийския университет “Демокрит” в Александруполис (Гърция) демонстрира в серия добре обосновани научни изследвания връзката между патологичните процеси и промените в осцилационната характеристика на органите.

Биорезонанс терапията действа на биофизично ниво и използва за тестване и терапия информация от електромагнитното поле на тялото на пациента и така наречените „стресови“ субстанции, причинители на оплакванията.

Напишете първи коментар.

Напишете коментар